Fagprøve

Fagprøve

Elevuddannelsen afsluttes med en fagprøve og en efterfølgende mundtlig eksamination, som skal bestås. 


Samtlige elever inden for kontoruddannelserne skal i løbet af det sidste halve år af praktiktiden udarbejde en skriftlig projektrapport som en del af fagprøven, med udgangspunkt i en opgave eller problemstilling fra praktikvirksomheden

Formålet med fagprøven er at bedømme elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontoruddannelsen.

Eleven skal ved fagprøven kunne demonstrere sin evne til at anvende teori/praktiske forhold fra hele uddannelsen.
Fagprøven omfatter og samler hele uddannelsesforløbet og afleveres som en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamen.

Eleven skal kunne:

 • Formulere en idé - Emneformulering 
 • Fastsætte et mål - "mission" med projektet 
 • Planlæggelse af projektet - metodeafsnit 
 • Gennemførelse af projektet - praktisk udførelse på praktikstedet samt skrivning af opgaven 
 • Procesevaluere
 • Gennemførelse af et projektarbejde fra start til slut.

Elevens rolle:

 • Udarbejder - sammen med skole og de(n) oplæringsansvarlige - en emneformulering 
 • Fagprøvearbejdet gennemføres indledende i virksomheden 
 • Eleven afleverer rapporten på skolen på en forhånd fastsat dato 
 • Eleven fremlægger og gennemfører forsvar af rapporten overfor censor og vejleder ved mundtlig eksamen.

Oplæringsansvarliges rolle:

 • Diskuterer mulige fagprøveemner med eleven 
 • Godkender problemformuleringen og evt. ændringer 
 • Bistår med råd og vejledning under fagprøvearbejdet og sørger for, at der er nødvendige ressourcer til rådighed.

Skolen rolle:

 • Info om fagprøveforløbet 
 • Fastlæggelse af tidspunkter for aflevering og eksamination 
 • Udpegning af vejleder til eleven 
 • Fastlægger vejledningsproceduren 
 • Godkendelse af problemformulering 
 • Godkendelse af evt. ændring af problemformulering 
 • Stiller udstyr til rådighed 
 • Udpegning af censor 
 • Afvikling af eksamen

Til den mundtlige eksamen (fagprøve) eksamineres eleven i 30 minuter inkl. votering og motivering af karakter.

Bedømmelsen af fagprøven sker på baggrund af den skriftlige rapport og den mundtlige rapport, med udgangspunkt i selve rapporten.

Fagprøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Der skal mindst opnås karakteren 02 for at bestå.